کنترل کیفیت

ایجاد واحد کنترل مطایق با ISO TS 16949:2008 یکی از رویکردهای موثری است که در عرصه های مختلف صنعت خودرو بسیار مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. از ویژگی های مهم و منحصر به فرد این رویکرد آنست که علاوه بر بکارگیری موثر تکنیک ها و ابزارهای مورد استفاده در حوزه مهندسی کیفیت با رویکردی خلاقانه به حوزه حل مسئله نیز پرداخته و تلاش می کند تا با تلفیق این دو در قالب یک کار گروهی هدفمند به تامین اهداف سازمان از طریق حل مشکلات در سطوح مختلف و در نتیجه بهبود مستمر بپردازد.
فلسفه اصلی QC در شرکت گرین گستر بهبود مستمر در فرآیند ها از طریق پیشرفت نظام سازمانی و تقویت و توانمندسازی کارکنان است و بخش عمده ای از فعالیت ای این واحد ، معطوف به بهبود کیفیت ، افزایش بازده ، کاهش هزینه ها و ایجاد تسهیلات و در نهایت رضایت هرچه بیشتر مشتری است.
بدیهی است جهت رسیدن به اهداف فوق مطابق با ISO TS 16949:2008 واحد کنترل کیفیت با توجه به روش های ذیل از جریان فرآینداطمینان حاصل می نماید:
  1. رویه تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری (MSA)
  2. رویه کنترل آماری فرآیند (SPC)
  3. طرح های کنترل (CP)
  4. برنامه های نمونه گیری
  5. برنامه های عکس العمل در زمانی که معیار پذیرش برآورده نشده است
در شرکت گرین گستر برای کلیه حالات خرابی بالقوه براساس تکنیک FMEA برنامه اقدامات پیشگیرانه مطابق فرم های مربوطه تهیه می گردد و بر اساس برنامه زمانی مشخص شده در آن مورد اجرا می شود. در نهایت واحد کنترل کیفیت ، محضول را بعد از بسته بندی مطابق با دستور العمل آدیت محصول به روش SQFE ممیزی نموده و جهت مشتری ارسال می دارد.