آموزش ها

معرفی استارت خودرو و تشریح اجزاء و عملکرد

معرفی و تشریح اجزاء و عملکرد اتوماتیک استارت

بازکردن و عیب یابی اتوماتیک استارت